O Projekcie

Uruchomienie platformy e-zdrowia

dla mieszkańców gminy Brusy oraz informatyzacja procesów gromadzenia danych medycznych w jednostkach ochrony zdrowia działających na terenie gminy Brusy


Wnioskodawca: PRZYCHODNIA RODZINNA THIELEMANN I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Partnerzy:
INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA SŁAWOMIR MIKUTOWICZ - LEKARZ DENTYSTA
INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA ELŻBIETA JACHYM-MIKUTOWICZ LEKARZ DENTYSTA
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "BRUSMED"

Cel projektu to wdrożenie rozwiązań informatycznych mających na celu udostępnienie publicznych usług medycznych on-line w Przychodni Rodzinnej Thielemann i Wspólnicy Spółka Jawna oraz u Partnerów Wnioskodawcy tj. w NZOZ "Brusmed" Lucyna Breska, dwóch Indywidualnych Praktykach Lekarskich co bezpośrednio przyczyni się do poprawy jakości i efektywności obsługi medycznej pacjentów.

Przedmiotem prowadzonych działań jest więc rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej umożliwiającej stworzenie systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów Medycznych zgodnie z zaleceniami Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Oznacza to wdrożenie modułów elektronicznej dokumentacji medycznej, modułów jej autoryzacji, archiwizacji i udostępniania. Drugim elementem budowy systemu będzie wytworzenie platformy e-usług medycznych umożliwiających dostęp do informacji o stanie zdrowia (e-dokumentacja), wynikach badań (e-badanie), czasie oczekiwania na wizytę (e-kolejka) oraz możliwość: elektronicznej rejestracji (e-rejestracja), przypomnienia o wizycie (e-powiadomienia), sporządzenia wywiadu lekarskiego (e-wywiad/e-ankieta), złożenia deklaracji POZ (e-deklaracja). Dodatkowo w ramach sytemu zaplanowano moduł e-archiwum, który umożliwi dostęp do pełnej dokumentacji medycznej odpowiednim podmiotom uprawnionym m.in. NFZ. Społeczność mieszkańców Gminy Brusy w szczególności odczuje oddziaływanie projektu. Założenia, stanowiące bazę realizacji przedmiotowego projektu dostarczą szereg profitów o charakterze niewymiernym m.in. optymalizację procesu obsługi pacjentów poprzez wdrożenie e-usług, co umożliwi rejestrację pacjentów bez konieczności pojawiania się ich osobiście w Przychodni. Dzięki stworzeniu platformy internetowej nastąpi ułatwienie i upowszechnienie dostępu do informacji, a pacjenci będą mieli łatwiejszy dostęp do usług realizowanych przez placówkę, dostępnych terminów i miejsc realizowanych usług. Dostęp do informacji za pomocą Internetu skróci czas potrzebny na uzyskanie informacji o świadczeniach zdrowotnych oraz odciąży personel medyczny i administracyjny (pracownicy rejestracji). Część działań personelu zostanie wyeliminowana dzięki zautomatyzowaniu procesów, co skróci czas obsługi pacjentów w rejestracji i pozwoli na wydłużenie czasu jaki personel medyczny może poświęcić bezpośrednio pacjentowi, właściwej i dokładnej diagnozie oraz właściwej jakości usług.

Realizacja celów i działań przewidzianych w projekcie wpłynie pośrednio na :
- lepszą organizację funkcjonowania podmiotów leczniczych, w tym jednostek współpracujących z Wnioskodawcą.
- zapewnienie korzyści materialnych i niematerialnych dla pacjentów poprzez zmniejszenie kosztu związanego z uzyskaniem dokumentacji lub dojazdem w celu zarejestrowania się na wizytę w poradni.
- uproszczenia administracyjne związane ze zmniejszeniem czasu zaangażowania personelu w czynność związane z obsługą pacjenta. Dzięki temu wzrośnie jakość realizowanych zadań.
- poprawę dostępności do danych medycznych
- zwiększenie bezpieczeństwa przetwarzanych informacji poprzez konieczność autoryzacji użytkowników i nadzorowany, selektywny dostęp do danych.

Planowane rezultaty projektu są bezpośrednio powiązane ze spodziewanymi efektami realizacji OSI PRIORYTETOWEJ 7 ZDROWIE RPO WP ZDROWIE poprzez poprawę dostępności do specjalistycznych usług zdrowotnych i wdrożenie interoperacyjnych systemów informatycznych w jednostkach systemu zdrowia.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 7. Zdrowie, działania 7.2 Systemy medyczne i teleinformatyczne.
Wartość projektu ogółem 1 238 597,40
Wydatki kwalifikowalne 1 238 597,40
Wnioskowane dofinansowanie UE 1 052 807,79
Poziom dofinansowania [%] UE 85,00%